Rules

Regulamin serwisu The Second Life Stuff dostępnego pod adresem www.thesecondlifestuff.com obowiązujący od dnia 12.10 2020 roku

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL www.thesecondlifestuff.com są wspólnicy spółki The Second Life Stuff s.c. (NIP: 5252839561, REGON: 387267720): Joanna Makselon-Jeżewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „JOANNA MAKSELON-JEŻEWSKA” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra d.s. gospodarki, NIP 6731681791, REGON 387241643 oraz Paulina Kalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „PESTKA PAULINA ADA KALIŃSKA” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9511782037, REGON 015408525 (dalej jako: „The Second Life Stuff”). 

Dane adresowe firmy: ul.Tamka 29/34, 00-355 Warszawa

 

DEFINICjE

 1. Sprzedający/Komisant – The Second Life Stuff.
 2. Sklep – serwis internetowy będący własnością The Second Life Stuff, za pośrednictwem którego:
  1. zawiera umowy sprzedaży z Klientami jako Sprzedający,
  2. zawiera umowy komisu z Komitentami jako Komisant

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego albo osoba prawna/jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów poprzez złożenie Zamówienia lub korzysta z innych usług serwisu.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

Komitent – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która powierza do sprzedaży Towary Komisantowi.

Strony – Sprzedający/Komisant i Klient.

Towary – używane rzeczy ruchome, prezentowane w serwisie.

Formularz Rejestracji Klienta – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

Formularz Rejestracji Komitenta – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Komitent podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może oddać w komis Towary Komisantowi.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

       Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady zawierania między Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów z serwisu,
 2. zasady zawierania między Komitentem a Komisantem umów komisu Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Komitentów z serwisu.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej serwisu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a opis stanu Towaru jest za każdym razem wskazany w informacji o Towarze.
 6. Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

        Postanowienia ogólne

 

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji Klienta, podanie w nim między innymi dokładnych danych adresowych, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 2. Informacje o Towarach zostały ustalone na podstawie oświadczeń osób, które przekazały Towary do sprzedaży oraz przeprowadzonej weryfikacji.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
 4. Informacje podane w Formularzu Rejestracji Klienta oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 5. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia w przypadku braku podania przez Klienta numeru NIP oraz nazwy firmy, pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz dokładnego adresu firmy Klienta.

 

       Prawa i obowiązki Stron

 

 1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku:
 7. podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień;
 8. stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej;
 9. dwukrotnego nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru.

 

       Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia. Dokonanie przez Klienta rejestracji i złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na:
 4. otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji,
 5. otrzymanie pouczenie o odstąpieniu od umowy wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź) stanowi ofertę Klienta złożoną The Second Life Stuff co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po wysłaniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedającego drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres The Second Life Stuff, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący, Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie procesu reklamacyjnego.
 10. Ze względu na charakter sprzedawanych Towarów ( drugi obieg) nie uwzględniamy prawa rękojmi, Towary wystawiane nie są objęte gwarancją producencką.
 11. W przypadku gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 

        Płatności.

 

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich,
 2. Oprócz ceny Towarów na stronie internetowej zostaną wskazane: koszty dostawy towarów, opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym Towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Dane bankowe: The Second Life Stuff Spółka Cywilna    Bank ING: 17 1050 1038 1000 0092 8102 2609 

 

       Realizacja zamówień.

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 3 dni roboczych, o ile przy Towarze nie zastrzeżono inaczej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności i wysyłki.
 3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania Zamówienia.
 4. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm przewozowych. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 6. Po upływie maksymalnego terminu realizacji Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na jej doręczenie przy użyciu wskazanej przez Klienta poczty e-mail. Sprzedający nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

       Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Zwrot wzajemnych świadczeń w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres sprzedającego
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Wskazane w powyższej sekcji regulacje dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW KOMISU

       Postanowienia ogólne

 

 1. Komisant prowadzi działalność komisową poprzez Sklep. Komitenci powierzają, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży Towarów na rachunek Komitenta, lecz we własnym imieniu (zgodnie z art. 765 ust. 1 KC).
 2. Towary, które mogą zostać wprowadzone do oferty Sklepu nie mogą być w stanie gorszym niż dobry, bez znacznych śladów użytkowania oraz wyprane/wyczyszczone.
 3. Komisant zastrzega sobie prawo do:  wprowadzania do oferty Sklepu tylko wybranych marek, rodzajów towarów oraz produktów, wybranych podczas weryfikacji; weryfikacji stanu Towaru w kontekście jego eksploatacji,; weryfikacji autentyczności Towaru; weryfikacji Towarów w kontekście wad prawnych i oryginalności Towaru; weryfikacji ceny towaru.
 4. Komisant pobiera prowizję od sprzedaży wprowadzonych do oferty Towarów, a prowizja określona jest procentowo i uzależniona jest od ceny poszczególnych Towarów

 

       Składanie ofert.

 

 1. Procedurę związaną z wprowadzeniem Towarów do oferty Sklepu rozpoczyna Komitent poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu przez konto użytkownika założone po wypełnieniu Formularza Rejestracji Komitenta.
 2. Warunkiem skutecznego wprowadzenia Towarów jest podanie dokładnych danych adresowych przez Komitenta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Komisanta.
 3. Komitent poprzez wysłanie formularza potwierdza, że jest właścicielem Towaru.
 4. Komitent zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagana pola zgodnie z prawdą, w tym wprowadzić co najmniej jeden Towar określając jego nazwę, markę oraz proponowaną cenę sprzedaży. Formularz automatycznie wylicza cenę, jaką uzyska Komitent ze sprzedaży danego towaru, potrącając prowizję pobieraną przez Komisanta.
 5. Po wypełnianiu formularza Komitent może opłacić usługę odbioru towarów przez firmę kurierską współpracującą z Komisantem.
 6. Komitent ma możliwość wysyłki towarów na własny koszt przesyłką kurierską lub dostarczenia Towaru osobiście do siedziby Komisanta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 7. Wysłanie opłaconego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy komisu a jedynie stanowi złożenie oferty w formie elektronicznej przez Klienta w rozumieniu art. 66¹ §1 Kodeksu cywilnego i wiąże Komitenta przez okres 7 (siedem) dni od chwili wysłania formularza.
 8. Komitent po wypełnieniu formularza, wybiera dogodny termin odbioru przesyłki, a następnie po opłaceniu przesyłki kurierskiej drukuje wygenerowane listy przewozowe. Listy przekazuje wraz z paczką kurierowi. Komitent ma obowiązek zachować potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przez kuriera odbierającego od niego paczkę.

 

      Weryfikacja towaru.

 

 1. Po otrzymaniu produktów od Komitenta, Komisant - dokonuje czynności weryfikacyjnych dotyczących poszczególnych Towarów, ich oryginalności, stanu prawnego i fizycznego oraz zgodności z formularzem zgłoszeniowym.
 2. Nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Towarów i przeprowadzeniu weryfikacji Komisant informuje Komitenta o warunkach i szczegółach dotyczących poszczególnych Towarów wskazując jednocześnie istotne warunki zawarcia umowy komisu, to jest:
 3. które z otrzymanych Towarów chce wprowadzić do oferty,
 4. cenę poszczególnych Towarów, za jaką chce wprowadzić te Towary do oferty,
 5. stan poszczególnych Towarów, jaki zostanie mu przypisany,
 6. kwotę do wypłaty Komitentowi w przypadku sprzedania danego Towaru.
 7. Komitent zobowiązany jest potwierdzić istotne warunki umowy, o których mowa powyżej w terminie 3 dni od daty ich otrzymania, poprzez zaakceptowanie propozycji Komisanta.
 8. Komisant ma prawo zwrócić poszczególne Towary Komitentowi bez podania przyczyn na swój koszt w terminie 10 dni od daty otrzymania Towarów.
 9. Komisant ma prawo zwrócić Komitentowi towar na jego koszt w przypadku, gdy:
 10. Towar nie zgadza się z treścią formularza zgłoszeniowego,
 11. stan Towaru różni się od deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, a Komitent nie godzi się na wprowadzenie tego Towaru do oferty Sklepu za niższą cenę,
 12. zachodzi podejrzenie, że Towar nie jest oryginalny,
 13. Towar posiada wady niedające się usunąć,
 14. Komitent nie potwierdzi istotnych warunków umowy komisu w terminie 7 dni od daty ich przesłania.
 15. Jeśli w przesłanej paczce Komisant zweryfikuje Towar niezgodny z oryginałem, Komisant zastrzega sobie prawo do odrzucenia całej paczki bez dalszego etapu weryfikacji. W przypadku takim przesłane produkty zwracane są koszt Komitenta. Produkty niezaakceptowane przez Sklep zostają zwrócone do właściciela w ciągu 3 dni roboczych od dnia w którym Komisant negatywnie zweryfikował Towar lub postanowił o odrzuceniu paczki na adres z jakiego przesyłka została nadana.
 16. Jeżeli w przesłanej paczce Komisant stwierdzi Towary, które uległy uszkodzeniu w wyniku niestarannego i nieprawidłowego przygotowania Towarów do przesyłki przez Komitenta, Komisant sfotografuje stan paczki oraz stwierdzone uszkodzenia, a następnie w zależności od okoliczności podejmie stosowne działania.
 17. Jeśli po odebraniu Towaru Komitent stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub w przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu, Komitent ma obowiązek zgłosić ten fakt Komisantowi w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki.

 

        Zawarcie i wykonanie umowy.

 

 1. Po ustaleniu warunków umowy określonych przez Komisanta i zmianie statusu produktu na zaakceptowany umowa komisu zostaje zawarta na minimalny okres 14 dni.
 2. Komisant wykona zdjęcia wszystkich zaakceptowanych towarów i umieści je na stronie sklepu. Autorskie prawa majątkowe do zdjęć przedmiotów umieszczanych na stronie internetowej są własnością The Second Life Stuff. Wszelkie ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę wymaga zgody w formie pisemnej lub dokumentowej. The Second Life Stuff jest uprawniony do wynagrodzenia za wykorzystywanie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej przez jakiekolwiek osoby w jakimkolwiek celu w wysokości 50 zł netto + VAT za jedno zdjęcie.
 3. Jeżeli Towar zostanie sprzedany, Komisant po 15 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki przez Kupującego Towar wypłaca uzgodnioną wcześnie kwotę na rachunek bankowy Komitenta wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji Komitenta. W dniu przelewu Komisant informuje Komitenta o dokonaniu przelewu na jego konto. W przypadku gdy ostatni dzień terminu wypłaty kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy przelew wykonywany jest w pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanych powyżej dniach.
 4. Jeżeli Towar został sprzedany, a następnie Kupujący odstąpił od zawartej umowy sprzedaży, Towar zwrócony przez Kupującego będzie ponownie oferowany przez Komisanta w Sklepie, począwszy od dnia zwrócenia Towaru Komisantowi przez Kupującego.
 5. Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany w okresie trwania umowy w określonym czasie, Komisant przesyła niesprzedane Towary Komitentowi na ustalony wcześniej adres.

 

        Rozwiązanie umowy.

 

 1. Każda ze stron umowy ma prawo jej rozwiązania. Wypowiedzenie może być złożone przez każdą ze stron w formie pisemnej lub elektronicznej przy czym Komisant oświadczenie o wypowiedzeniu składa na adresy email wskazany przez Komitenta, zaś Komitent na adres e-mail The Second Life Stuff. Wypowiedzenie Komitenta może dotyczyć wszystkich Towarów danego Komitenta jak i poszczególnych Towarów, z tym że z treści wypowiedzenia musi jednoznacznie wynikać, o jakie Towary chodzi. W przeciwnym wypadku domniemywa się, ze Komitent wypowiada umowę w odniesieniu do wszystkich swoich Towarów znajdujących się w ofercie Komisanta na  dzień doręczenia wypowiedzenia.
 2. Zgodnie z pkt. IV.1. umowa nie może zostać wypowiedziana w pierwszych 14 dniach począwszy od dnia w którym strony wspólnie ustaliły warunki umowy a status produktu został zmieniony na zaakceptowany.
 3. Umowa komisu nie może zostać wypowiedziana przez Komitenta w odniesieniu do danego Towaru, jeżeli dany towar ma status „Sprzedane” w Sklepie.
 4. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Komisant - Sklep przesyła niesprzedane towary Komitentowi, w terminie 7 (siedmiu) dni, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, chyba, że Komitent poinformuje o zmianie adresu z jednoczesnym wskazaniem dostarczenia towaru pod tenże adres. Informacja o zmianie adresu musi być przesłana najpóźniej do końca okresu wypowiedzenia w formie elektronicznej na adres mailowy The Second Life Stuff pod rygorem przesłania Towarów na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Sklep zobowiązuje się wydać Komitentowi Towar lub Towary, które były przedmiotem wypowiedzenia umowy w stanie niepogorszonym, poprzez wysłanie Towaru lub Towarów na adres Komitenta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Produkty odsyłane są na koszt Komitenta.
 6. Jeśli po odebraniu Towaru Klient stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub w przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu, Komitent ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki w formie elektronicznej na adres mailowy The Second Life Stuff.
 7. Po odebraniu Towaru Komitent zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.